VRSSM veiklos kokybės įsivertinimas


Platųjį auditą VRSSM mokykloje vykdo direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės. Pedagogų bendruomenės susitarimu, kiekvienas kolektyvo narys turėtų įgyti įvairios plačiojo vidaus audito vykdymo, duomenų apdorojimo, rezultatų, rekomendacijų pateikimo kolektyvui patirties. Svarbu, kad jis sugebėtų pasiūlyti įsivertinti tam tikras (prioritetines, tobulintinas, problemines) giluminio vidaus audito sritis. Kadangi institucijos strateginis planas ir metinė veiklos programa grindžiami vidaus audito kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis, tai labai svarbu, kad darbo grupėse dalyvautų mokyklos strategijas kuriantys ir strateginį planą, metinę veiklos programą rengiantys pedagogai, kurie objektyviau ir kompetentingiau, nepažeisdami nuomonių suderinamumo principo, pastebi mokyklos kultūrinius, socialinius, edukacinius procesus. Tada rekomendacijos, pasiūlymai adekvačiai atspindi situaciją. Ją vertindami pedagogų bendruomenės nariai įgyja dokumentų rengimo, analizavimo patirties, tampa reiklesni savo veiklos kokybei, atviresni kaitai, naujovėms, bendravimui ir bendradarbiavimui. Kiekviena veikla sėkmingai įgyvendinama, jei nuosekliai ir tikslingai planuojama

Platusis auditas naujoje vidaus audito metodikoje apibrėžiamas kaip visų mokyklos bendruomenės narių mokyklos veiklos įvertinimas (pagal vertinimo lygių skalę), teikiantis informacijos apie mokyklos veiklos kokybę ir padedantis suformuluoti mokyklos veiklos problemas. Kiekvienoje mokykloje platusis auditas organizuojamas skirtingai, tačiau yra ir bendrybė – tie patys probleminiai klausimai: ar sėkmingai įgyvendinti ankstesnieji vidaus audito etapai; ar plačiajame audite dalyvauja visi mokyklos bendruomenės nariai; ar vertinama visos mokyklos veikla; ar bendruomenė supranta vertinimo lygių skalę; ar pasirinktas efektyviausias plačiojo audito duomenų rinkimo ir apdorojimo metodas; ar mokyklos bendruomenei pristatomi plačiojo audito rezultatai. Nuoseklus perėjimas nuo vieno klausimo prie kito gali sumažinti naujosios vidaus audito metodikos taikymo nesėkmių.

 • Platųjį auditą vykdome kiekvienais metais tuo pačiu metu.
 • Išnagrinėjame rodiklius pagal jų aprašus ir pasidalijame savo žiniomis su kitais mokytojais.
 • Iš anksto susitariame, kad pirmajam lygiui priskirsime kokybės rodiklį tada, kai jo pagalbinių rodiklių įvykdymą mokykloje vertinsime nuo 0 iki 30 %; antram lygiui – nuo 31 iki 50 %; trečiam lygiui – nuo 51 iki 70 %, o ketvirtam lygiui – nuo 71 iki 100 %.
 • Susitariame, kad probleminiais rodikliais laikysime tuos, kurie bus 20 % ir daugiau apklaustų mokytojų įvertinti antruoju ir pirmuoju lygiu.
 • Rugpjūčio mėnesio pedagogai supažindinami su „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos aprašu“. Koordinacinė vidaus audito grupė parengia plačiajam auditui atlikti reikiama medžiaga.
 • Rugsėjo mėnesio atliekamas platusis auditas. Konsultuojami pedagogai. Koordinacinė vidaus audito grupė pateikia jau parengtas mokytojų apklausos anketas.
 • Koordinacinė vidaus audito grupė daro rezultatų suvestinę (naudojant IQESonline programą), analizę ir pateikia išvadas, apibendrinimus bei pasiūlymus.
 • Spalio mėnesio apibendrinami plačiojo audito rezultatai, išvados ir siūlymus pateikiami Pedagogų tarybai, mokyklos vadovams bei panaudojame mokyklos ateities planams ir vizijai kurti.
 • Lapkričio mėnesio priimamas mokyklos bendruomenės sprendimas dėl veiklos rodiklio (rodiklių) ar iškeltos problemos pasirinkimo giluminiam auditui atlikti.
 • Pedagogų tarybos posėdyje priimamas galutinis sprendimas dėl veiklos rodiklio (rodiklių) ar iškeltos problemos pasirinkimo giluminiam auditui atlikti. Jei pasirenkama problema, tai jos analizė apima įvairių veiklos sričių rodiklius. Formuluojamos temos pedagogų tarybos posėdžiams, numatomos gairės metodinių ir kitų grupių veiklai, metinei veiklos programai.
 • Nustatome, kokioms problemoms spręsti atliksime giluminį auditą (tokiems klausimams, kurių nepavyko išspręsti, kurie daugeliui liko neaiškus bei kelia daug problemų, ir tiems, kurie vėl yra įvertinti pirmuoju ir antruoju lygmenimis).
 • Gruodį informuojama mokyklos taryba, mokinių tarybą apie pasirinktą veiklos rodiklį (rodiklius) ar problemą giluminei analizei. Informacija spausdinama mokyklos interneto tinklalapyje.

Vidaus auditas skatina mokytojus bendradarbiauti – labai greitai pajuntame, kad esame priklausomi nuo kolegų. Plačiojo vidaus audito tyrimų statistinę analizę naudojame refleksijai, pokyčiams ir tendencijoms nustatyti, veiklai koreguoti bei planuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti: formuluojamos seminarų, konferencijų, pedagogų, mokyklos tarybų posėdžių pasitarimų temos.

2016 m. VRSSM veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė

VRSSM veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės reglamentas