Atestacijos komisija


VRNSM MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Atestacijos komisijos paskirtis teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus.

Pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su VRSSM direktoriumi, Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą. Tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams, tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą, svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, svarstyti klausimus dėl mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Atestacijos komisijos sudėtis

Steigėjo deleguotas atstovas – Božena Šarandina, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Pirmininkė   – Robert Komarovski, direktoriaus.

Sekretorius –  Marijan Kačanovski, biatlono mokytojas ekspertas.

Nariai:

  • Vytautas Vilipas, žolės riedulio mokytojas metodininkas;
  • Eduard Špakov, bokso vyresnysis mokytojas;
  • Vytautas Gražys, lengvosios atletikos mokytojas metodininkas.

Informacija apie atestaciją galite rasti:

ĮSAKYMAS DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Mokytojų atestacija

Švietimo konsultantai: Mokytojų praktinės veiklos vertinimas (Ugdymo SODAS)