VRNSM veiklos kokybės įsivertinimas


VILNIAUS R. NEMENČINĖS SPORTO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS REGLAMENTAS

Bendrosios nuostatos:

 • Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo paskirtis – padėti sporto vadovui vykdyti švietimo stebėseną: naudojantis apibrėžtomis sritimis, temomis ir veiklos rodikliais įsivertinti sporto mokyklos teikiamo švietimo būklę ir priimti pagrįstus sprendimus, laiduojančius sporto mokyklos veiklos tobulinimą.
 • Sporto mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimas  yra organizuojamas kaip nuolatinis, nenutrūkstantis, duomenimis grįstas refleksavimo procesas, įtraukiantis visus sporto mokyklos bendruomenės narius.

Tikslas:

Kurti VRNSM kaip nuolat savo veiklos kokybę įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją.

Uždaviniai:

 • Rinkti patikimus duomenis apie VRNSM veiklą;
 • Išsiaiškinti VRNSM veiklos privalumus ir trūkumus;
 • Susitarti dėl VRNSM tobulinimo prioritetų
 • Aptarti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti.
 • Atliekant VRNSM Visuminį vidaus veiklos kokybės įsivertinimą laikomasi objektyvumo, kolegialumo, konfidencialumo principų.

Visuminį vidaus veiklos kokybės įsivertinimas VRNSM mokykloje vykdo direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės. Mokytojų bendruomenės susitarimu, kiekvienas kolektyvo narys turėtų įgyti įvairios visuminio vidaus veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo, duomenų apdorojimo, rezultatų, rekomendacijų pateikimo kolektyvui patirties. Svarbu, kad jis sugebėtų pasiūlyti įsivertinti tam tikras (prioritetines, tobulintinas, problemines) teminio vidaus veiklos kokybės įsivertinimo sritis. Kadangi institucijos strateginis planas ir metinė veiklos programa grindžiami vidaus veiklos kokybės įsivertinimo kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis, tai labai svarbu, kad darbo grupėse dalyvautų mokyklos strategijas kuriantys ir strateginį planą, metinę veiklos programą rengiantys mokytojai, kurie objektyviau ir kompetentingiau, nepažeisdami nuomonių suderinamumo principo, pastebi mokyklos kultūrinius, socialinius, edukacinius procesus. Tada rekomendacijos, pasiūlymai adekvačiai atspindi situaciją. Ją vertindami pedagogų bendruomenės nariai įgyja dokumentų rengimo, analizavimo patirties, tampa reiklesni savo veiklos kokybei, atviresni kaitai, naujovėms, bendravimui ir bendradarbiavimui. Kiekviena veikla sėkmingai įgyvendinama, jei nuosekliai ir tikslingai planuojama.

Visuminis vidaus veiklos kokybės įsivertinimas naujoje įsivertinimo metodikoje apibrėžiamas kaip visų mokyklos bendruomenės narių mokyklos veiklos įvertinimas (pagal vertinimo lygių skalę), teikiantis informacijos apie mokyklos veiklos kokybę ir padedantis suformuluoti mokyklos veiklos problemas. Kiekvienoje mokykloje visuminis vidaus veiklos kokybės įsivertinimas organizuojamas skirtingai, tačiau yra ir bendrybė – tie patys probleminiai klausimai: ar sėkmingai įgyvendinti ankstesnieji vidaus veiklos kokybės įsivertinimo etapai; ar visuminiame įsivertinime dalyvauja visi mokyklos bendruomenės nariai; ar vertinama visos mokyklos veikla; ar bendruomenė supranta vertinimo lygių skalę; ar pasirinktas efektyviausias visuminio vidaus veiklos kokybės įsivertinimo duomenų rinkimo ir apdorojimo metodas; ar mokyklos bendruomenei pristatomi visuminio įsivertinimo rezultatai. Nuoseklus perėjimas nuo vieno klausimo prie kito gali sumažinti naujosios vidaus veiklos kokybės įsivertinimo metodikos taikymo nesėkmių.

 • Visuminį vidaus veiklos kokybės įsivertinimą vykdome kiekvienais metais tuo pačiu metu.
 • Išnagrinėjame rodiklius pagal jų aprašus ir pasidalijame savo žiniomis su kitais mokytojais.
 • Iš anksto susitariame, kad pirmajam lygiui priskirsime kokybės rodiklį tada, kai jo pagalbinių rodiklių įvykdymą mokykloje vertinsime nuo 0 iki 30 %; antram lygiui – nuo 31 iki 50 %; trečiam lygiui – nuo 51 iki 70 %, o ketvirtam lygiui – nuo 71 iki 100 %.
 • Susitariame, kad probleminiais rodikliais laikysime tuos, kurie bus 20 % ir daugiau apklaustų mokytojų įvertinti antruoju ir pirmuoju lygiu.
 • Gegužės mėnesio atliekamas visuminis vidaus veiklos kokybės įsivertinimas. Konsultuojami mokytojai. Koordinacinė vidaus veiklos kokybės įsivertinimo grupė pateikia jau parengtas mokytojų apklausos anketas.
 • Koordinacinė vidaus veiklos kokybės įsivertinimo grupė daro rezultatų suvestinę, analizę ir pateikia išvadas, apibendrinimus bei pasiūlymus.
 • Birželio mėnesio apibendrinami visuminio įsivertinimo rezultatai, išvados ir siūlymus pateikiami Mokytojų tarybai, mokyklos vadovams bei panaudojame mokyklos ateities planams ir vizijai kurti.
 • Lapkričio – gruodžio mėn. priimamas mokyklos bendruomenės sprendimas dėl veiklos rodiklio (rodiklių) ar iškeltos problemos pasirinkimo teminiam vidaus veiklos kokybės įsivertinimui atlikti.
 • Mokytojų tarybos posėdyje priimamas galutinis sprendimas dėl veiklos rodiklio (rodiklių) ar iškeltos problemos pasirinkimo teminiam įsivertinimui atlikti. Jei pasirenkama problema, tai jos analizė apima įvairių veiklos sričių rodiklius. Formuluojamos temos Mokytojų tarybos posėdžiams, numatomos gairės metodinių ir kitų grupių veiklai, metinei Veiklos programai.
 • Nustatome, kokioms problemoms spręsti atliksime teminį vidaus veiklos kokybės įsivertinimą (tokiems klausimams, kurių nepavyko išspręsti, kurie daugeliui liko neaiškus bei kelia daug problemų, ir tiems, kurie vėl yra įvertinti pirmuoju ir antruoju lygmenimis).
 • Gruodį informuojama Mokyklos taryba, Mokinių tarybą apie pasirinktą veiklos rodiklį (rodiklius) ar problemą teminei analizei. Informacija spausdinama mokyklos interneto tinklalapyje.

Vidaus veiklos kokybės įsivertinimas skatina mokytojus bendradarbiauti – labai greitai pajuntame, kad esame priklausomi nuo kolegų. Visuminio vidaus veiklos kokybės įsivertinimo tyrimų statistinę analizę naudojame refleksijai, pokyčiams ir tendencijoms nustatyti, veiklai koreguoti bei planuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti: formuluojamos seminarų, konferencijų, mokytojų, mokyklos tarybų posėdžių pasitarimų temos.

VRNSM veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

Dir. pavaduotoja ugdymui:

 • Edita Paketur – pirmininkė.

Mokytojai:

 • Violeta Pavtel – sekretorė;
 • Vytautas Vilipas;
 • Eduard Špakov;
 • Radoslav Aleksandrov.