Asmens duomenų apsauga


Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta  futbolo mokytoja Alina Lonska.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos duomenų apsaugos pareigūną – mokytoją Aliną Lonską:

Kontaktiniai duomenys:

  • adresas: Kalno g. 16B, Nemenčinė, Vilniaus r.;
  • tel.: (8 5) 2371439;
  • el. p.: DAP.sportomokykla@gmail.com.

Sutikimas dėl mokinių duomenų naudojimo: (PAVYZDYS)

Naudingos nuorodos: