Teisinė informacija


Lietuvos svarbiausi politiniai, teisiniai dokumentai, reglamentuojantys Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos veiklą yra:

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamento įsakymai bei kiti įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, Vilniaus rajono 2022–2024 metų strateginis planas bei Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos nuostatos.

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys švietimą:

Daugiau teisės aktų galima rasti Teisės aktų registre www.e-tar.lt